Znáte z našeho katalogu

Banner

ČSN EN ISO 10545 - 1 - Odběr vzorků a zásady pro přejímku keramických obkladových prvků

Odběr vzorků a zásady pro přejímku keramických obkladových prvků

 

Pravidla pro výběr, vzorkování, kontrolu jakosti a převzetí nebo zamítnutí nezabudovaných keramických obkladových prvků  nám určuje norma ČSN EN ISO 10545-1.

Při použití této části ISO 1045 jsou platné následující definice:

 • Objednávka - množství obkladových prvků, které objednáváme najednou. Objednávku je možné splnit jednou nebo více dodávkami.
 • Dodávka – množství obkladových prvků dodaných během dvou dnů.
 • Homogenní dodávka – dodávka, která se skládá z obkladových prvků stejného výrobce, u kterých předpokládáme jednotnost podmínek výroby a vlastností výrobků
 • Kontrolovaná dávka – množství obkladových prvků předložené ke kontrole za předpokladu jednotnosti podmínek výroby a vlastností výrobků
 • Výběr – určité množství obkladových prvků, které odebereme z kontrolované dávky
 • Rozsah výběru – počet obkladových prvků, který je potřebný ke zkoušení každého znaku jakosti
 • Požadavek – požadované jakostní kritérium, které je pro daný znak jakosti dáno příslušnou evropskou předmětovou normou
 • Vadná jednotka – obkladový prvek, který nevyhovuje požadavku pro daný znak jakosti

Tato část normy ISO 10545 stanovuje přejímací postup dvojím výběrem:

-         Částečně metodou kontroly srovnáváním (pro jednotlivé hodnoty)

-         Částečně metodou kontroly střední hodnoty (průměrné)

Pro každý znak jakosti je stanoveno jiné množství zkoušených prvků (viz tabulka č. 1). Tabulka ke stažení zde.

Kontrolovaná dávka:

Kontrolovaná dávka se může skládat z jedné nebo více homogenních dodávek nebo homogenních dílčích dodávek.

Každá dodávka, která homogenní není, musí být rozdělena na dodávky dílčí, o kterých se předpokládá, že jsou homogenní a pak mohou tvořit kontrolovanou dávku.

V případě, že se heterogenita netýká znaků jakosti, které mají být zkoušeny, lze po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem považovat dávku za homogenní.

Rozsah kontroly

Výběr znaků jakosti, které mají být při kontrole posuzovány se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem a může záviset na velikosti dávky, která bude kontrolována.

Musí být však proveden úplný rozsah zkoušek pro kontrolovanou dávku obkladových prvků, která je větší než 5000 m². Zkoušení není obvykle považováno za nutné, pokud je kontrolovaná dávka menší než 1000m². Zainteresované strany se dohodnou na počtu kontrolovaných dávek.

Vzorkování

 • Místo vzorkování musí dohodnout dodavatel s odběratelem
 • Vzorky se musí z kontrolované dávky odebrat náhodným výběrem a při odběru vzorků může být přítomen jeden nebo dva zástupci z každé zainteresované strany. Musí se odebrat dva výběry, druhý výběr se nemusí zkoušet. Každý z výběrů musí být samostatně zabalen a zaplombován a označen podle dohody mezi zainteresovanými stranami.
 • Jaký je počet obkladových prvků nutný pro zkoušení jednotlivých znaků jakosti je uvedeno ve sloupci 2 tabulky 1.

Vyhodnocení přejímky

1. Vyhodnocení kontroly srovnáváním
 • Pokud je počet vadných jednotek, který byl zjištěn v prvním výběru menší nebo rovný přejímacímu číslu AC₁, které je uvedeno ve sloupci 3 tabulky 1, musíme posoudit kontrolovanou dávku, ze které byl výběr odebrán, jako vyhovující
 • Pokud je počet vadných jednotek zjištěný v prvním výběru větší nebo roven zamítacímu číslu Re₁, uvedenému ve sloupci 4 tabulky 1, posuzujeme kontrolovanou dávku jako nevyhovující
 • V případě, že počet vadných jednotek, který byl zjištěn v prvním výběru leží mezi přejímacím a zamítacím číslem (sloupce 3 a 4 tabulky 1), musí se zkoušet druhý výběr stejného rozsahu.
 • Počet vadných jednotek, které jsme zjistili v prvním a druhém výběru musíme sečíst
 • Pokud je celkový počet vadných jednotek rovný nebo menší než je přejímací číslo Ac₂, které je uvedeno ve sloupci 5 tabulky 1, je kontrolovaná dávky vyhovující.
 • V případě, že celkový počet vadných jednotek je rovný nebo větší než druhé zamítací číslo Re₂, uvedené ve sloupci 6 tabulky 1, kontrolovaná dávka se zamítá.
 • V případě, kdy odpovídající evropská norma požaduje zkoušení více než jedné vlastnosti, odebraný druhý výběr je kontrolován pouze těmi zkušebními metodami, u kterých byl při kontrole prvního výběru zjištěn počet vadných jednotek mezi přejímacím číslem Ac₁ a zamítacím číslem Re₁

 

2. Vyhodnocení kontroly průměrných hodnot
 • Pokud  průměrná hodnota CSNENISO10545-1 výsledků zkoušky prvního výběru vyhovuje požadavkům, kontrolovaná dávka je vyhovující (sloupec 7, tabulka 1)­
 • V případě, že průměrná hodnota  CSNENISO10545-1 nevyhovuje požadavkům, použijeme druhý výběr stejného rozsahu (sloupec 8, tabulka 1).
 • Pokud průměrná hodnota CSNENISO10545-1a  sloučených výsledků zkoušek prvního a druhého výběhu vyhovuje požadavkům, je kontrolovaná dávka vyhovující (sloupe c 9, tabulka 1)
 • Pokud průměrná hodnota CSNENISO10545-1a nevyhovuje požadavkům, kontrolovaná dávka bude nevyhovující (viz sloupec 10, tabulka 1)

Protokol o přejímce

Protokol o přejímce bude obsahovat následující údaje:

 1. Odkaz na tuto část EN ISO 10545
 2. Popis obkladových prvků
 3. Postup vzorkování
 4. Vymezení kontrolní dávky
 5. Určení přijatelnosti pro každý znak jakosti

 

 

 

 

 

 

 

 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Ergon
Mosaico+
Tau
Powergres
Bisazza