Znáte z našeho katalogu

Banner

ČSN EN ISO 10545 - 3 - Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti keramických obkladových prvků

 

Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti keramických obkladových prvků

Postup Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti keramických obkladových prvků je stanoven normou ČSN EN ISO 10545-3.

Vnikání vody do otevřených pórů vzorků můžeme zjišťovat dvěma postupy – varem a sycením pod vakuem. Varem dochází pouze k nasycení lehce zaplnitelných otevřených pórů, vakuovým způsobem se plní skoro všechny otevřené póry.

Způsob varem používáme k zatřídění obkladových prvků pomocí výrobkových specifikací. Vakuového způsobu se používá ke stanovení zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti, stejně jako nasákavosti, ale i pro jiný účel než pro třídění.

1. Stručný popis metody

Vysušené obkladové prvky se sytí vodou a pak se do ní ponoří. Poměrem hmotnosti vysušeného, nasyceného a ponořeného vzorku je možné vypočítat uvedené vlastnosti.

2. Přístroje  

          a) Sušárna pro teploty (110 ± 5)°C

Pokud dosahují stejné výsledky, je možné použít i mikrovlnné, infračervené nebo jiné sušící systémy.  

          b) Nádoba na vaření z vhodného inertního materiálu, ve které dosáhneme varu.

          c) Zdroj tepla  

         d) Váhy, kterými zjistíme hmotnost zkušebního vzorku s přesností na 0,01 %.

         e) Destilovaná nebo deionisovaná voda

         f) Exsikátor  

        g) Měkká kožená utěrka

        h) Drátěná smyčka, držák nebo košík, abychom mohli zkušební vzorky udržet pod vodou. Tím budeme moci změřit hmotnost těchto použitých vzorků.

        i) Skleněná nádoba nebo odpovídající nádržka, vhodná velikostí i tvarem, do které můžeme zcela ponořit pod vodu drátěnou smyčku upevněnou na váhu spolu se vzorkem tak, aby se nedotýkaly nádržky.

        j) Vakuová komora a vakuový systém, který odpovídá velikosti požadovaného počtu vzorků a schopné vytvořit vakuum rovné (10±1) kPa a držet po dobu 30 minut.

3. Zkušební vzorky

  • zkoušíme 10 celých obkladových prvků
    • pět celých obkladových prvků použijeme v případě, že je lícní plocha jednotlivých obkladových prvků větší než 0,04 m²
    • V případě, že je hmotnost jednotlivých obkladových prvků menší než 50 g, potom každý vzorek bude sestaven z takového počtu obkladových prvků, aby jejich hmotnost činila 50 až 100 g
    • Obkladové prvky, které mají délku hrany větší než 200 mm můžeme dělit, pro zkoušku ale musíme použít všechny kusy, které nám dělením vznikly. U obkladových prvků s více hranami nebo nepravoúhlých,  uvažujeme délky a šířky opsaného pravoúhelníka.

4. Postup

Obkladové prvky sušíme v sušárně při teplotě (110±5)°C. Rozdíl mezi dvěma stanoveními hmotnosti v odstupu 24 hodin je menší než 0,1 %. Pak vzorky ochladíme na teplotu místnosti v exsikátoru se silikagelem nebo jiným vhodným materiálem, který pohlcuje vodu, ne však a kyselinami.

 

Tabulka  - Hmotnost obkladových prvků, přesnost vážení

Hmotnost obkladového prvku

Přesnost vážení

 

od 50 do 100

0,02

>100 do 500

0,05

>500 do 1000

0,25

>1000 do 3000

0,50

>3000

1,00

Hodnoty jsou uvedeny v gramech

 

4.1.      Sycení vodou

A. Postup varem

Do nádoby na vaření naplněné vodou ponoříme obkladové prvky ve svislé poloze tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Vodu ohřejeme k varu a tuto teplotu udržujeme po dobu 2 hodin. Potom ohřev přerušíme.  Ve vodě zcela ponořené necháme obkladové prvky 4 hodiny ± 15 min. chladnout při teplotě místnosti. Vzorky povrchově osušíme provlhčenou,  rukou vyždímanou koženou utěrkou. Reliéfní plochy koženou utěrkou tupujeme.

Ihned po provedení tohoto postupu každý obkladový prvek zvážíme se stejnou přesností jako v suchém stavu.

B.  Postup vakuem

Do vakuové komory,   umístíme obkladové prvky tak, aby se vzájemně nedotýkaly.  Dosáhneme tlaku (10±1) kPa a udržujeme 30 minut.  Při udržování tohoto vakua napustíme do vakuové komory vodu pomalu tak, aby obkladové prvky byly překryty 5 cm. Pak vakuum zrušíme a tyto obkladové prvky udržujeme 15 minut pod vodou. Vzorky povrchově osušíme provlhčenou, rukou vyždímanou, koženou utěrkou. Reliéfní plochy koženou utěrkou tupujeme.

Ihned po provedení tohoto postupu každý obkladový prvek zvážíme se stejnou přesností jako v suchém stavu.

4.2 Hmotnost v ponořeném stavu

Po nasycení vzorků ve vakuu stanovíme hmotnost  CSNENISO10545-3a, každého obkladového prvku, který je ponořen do vody, s přesností na 0,01 g. K tomuto účelu zkušební vzorek vložíme do drátěné smyčky, držáku nebo košíku, které jsou umístěny na závěsu váhy.  Před vlastním vážením váhu vytárujeme, přitom závěs ponoříme do stejné hloubky vody, jako později zkušební vzorky.

5. Vyhodnocení výsledků

CSNENISO10545-3

 

 

 

 

 

Výpočty, které následují budou platit v případě, že 1 CSNENISO10545-3bvody váží 1 g. Pro vodu při pokojové teplotě je správnost 3 ‰.

5.1.      Nasákavost

Nasákavost CSNENISO10545-3c každého obkladového prvku se uvádíme v %, vztahuje se na hmotnost vysušeného vzorku a vypočteme ji takto:

 

CSNENISO10545-3d

CSNENISO10545-3e

 

5.2.      Zdánlivá pórovitost

A.         Objem bez otevřených pórů V v CSNENISO10545-3bvypočítáme podle následujícího vztahu:

 

CSNENISO10545-3f

 

B.           Objemy v CSNENISO10545-3b otevřených pórůCSNENISO10545-3h  a uzavřených pórů CSNENISO10545-3gvypočítáme podle následujícího vztahu:

CSNENISO10545-3i


 

Zdánlivá pórovitost P je poměr objemu otevřených pórů zkušebních vzorků k objemu bez otevřených pórů. Vypočítáme podle následujícího vztahu:

C.         Zdánlivá hustota

CSNENISO10545-3j 

 

Zdánlivou hustotu T zkušebních vzorků vypočítáme podle následujícího vztahu:

 

D.        Objemová hmotnost

B v g/CSNENISO10545-3b– objemová hmotnost zkušebního vzorku je podílem hmotnosti vzorku vysušeného a vnějšího objemu včetně pórů.  Objemovou hmotnost vypočítáme podle tohoto vztahu:

 

CSNENISO10545-3k

Ze zkoušky musí být vystaven protokol o zkoušce, který bude obsahovat následující údaje

-          Odkaz na část normy

-          Popis obkladových prvků

-          Výsledky každé zkušební vlastnosti každého obkladového prvku

-          Průměr každé vlastnosti, která je zkoušena

 

 

 

 

 

 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Atlas Concorde
Rako
Grespania
Bardelli
Dado Ceramica